AePDS


Unit Wise Failure Report Srikakulam No Of units 2 August'2020
Sl No Mandal Shop Card Number
1 Ganguvari Singadam 0105023 YAP010502300236
2 Ganguvari Singadam 0105028 WAP010502700291
3 Ranasthalam 0107010 JAP010701000037
4 Regidiamadalavalasa 0103011 WAP010301100076
5 Regidiamadalavalasa 0103039 WAP010303900092
6 Santhakaviti 0110016 WAP011001600326
7 Saravakota 0124877 JAP012487700028
8 Sarubujjili 0117945 WAP011794500013
9 Tekkali 0127800 RAP012780001630