AePDS


District : Anantapur
Sl.No Shop No Dealer Name
1 1203042 B Suresh
2 1204029 P.Parameswarappa
3 1207022 G. Prathiba Rani
4 1209039 R.Vidyavathi
5 1215030 M Gopal
6 1219044 P Lakshmi SHG
7 1219045 T.Ramesh
8 1223079 Susmitha SHG
9 1225074 M.Lakshmi Devi SHG
10 1225075 Koppla Pramila
11 1225076 M.CHOWDAMMA, SHG
12 1225077 Smt.Ratnamma SHG
13 1226052 G.Nirmala
14 1235032 D. Padmaja
15 1236039 Swathi SHG
16 1236046 C ANJANAMMA SHG
17 1239031 V.Murali, PACS
18 1242009 M.Anuradha
19 1242012 T.Lakshmidevi SHG
20 1246043 T.Shamshabegum SHG
21 1249040 T SUJATHA
22 1253034 Ramalakshmamma
23 1253035 G.Nagamani SHG
24 1256027 T SWETHA
25 1259004 Chritha ms
26 1260043 Jayalakshmamma SHG
27 1281019 A.Shakunthalamma SHG
28 1281117 U.RAMALAKSHMI SHG
29 1285128 S. Khaja Munni
30 1285129 M.Manjula, SHG
31 1285130 P Sankaramma SHG
32 1285131 Talari Kiran Kumar
33 1285132 S.Parveen SHG
34 1285133 D.Lakshmidevi SHG
35 1285134 B SAI PRAKASH REDDY
36 1285135 Smt.C.P.Swarna SHG
37 1285136 Sri Desu Nagaraju
38 1285137 S Rukshana SHG
39 1287058 U Subramayam
40 1287060 R Anil Raj
41 1287061 A TEJASWANI
42 1287062 A GOUTHAM RAJU
43 1287063 Shaik Nasreen Bhanu
44 1287064 S Shataj
45 1287066 S.Gulbjan