AePDS


District : Kurnool
Sl.No Shop No Dealer Name
1 1311018 M.Rehana Parveen Owner
2 1319049 Ediga Vamsi Krishna
3 1319051 U Kaveri
4 1319052 G K Ramesh
5 1320027 Setty Gayathri Devi
6 1325024 K Ramadevi
7 1325033 Penchikalapadu Vemanna
8 1329043 K Lasiya banu
9 1329044 Ediga Charitha
10 1330045 J.S farida bee
11 1343034 B Sudharshan
12 1345032 smt M Mahaboob Bee
13 1346044 Pucha Radhika
14 1350047 Gudampati SomaSekhar
15 1351038 Boya Lalitha